Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Na czym polega przekształcenie spółki?

Prowadząc spółkę jawną, partnerską czy też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niekiedy istnieje konieczność nadania jej innej formy prawnej — przekształcenia z zachowaniem tożsamości majątkowej i podmiotowej. Jakie spółki można przekształcić? Jak wygląda przebieg zmiany formy prawnej spółki?

 

Czym jest przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej. Służy ono dostosowaniu formy prawnej spółki do prowadzonej aktualnie działalności i zmieniających się warunków ekonomicznych. Zmianie formy prawnej podlegają wszystkie spółki prawa handlowego, czyli spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Podlega też przekształceniu spółka cywilna — choć prawnie nie jest spółką handlową. Nie może natomiast zostać przekształcona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku ani spółka w upadłości. Spółkę, która ulega przekształceniu, nazywamy spółką przekształcaną, a powstałą po przekształceniu – spółką przekształconą. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Nie da się przekształcić żadnej spółki handlowej w cywilną. Spółki te mogą się przekształcać tylko w dowolny inny typ spółki handlowej.

 

Na czym polega proces przekształcania?

Przekształcenie spółki nie wiąże się z likwidacją dotychczasowej firmy, po całej procedurze pozostaje to samo przedsiębiorstwo, a spółce przekształconej przysługują z mocy prawa  NIP I REGON spółki przekształcanej. Wszystkie prawa i obowiązki z umów zawartych wcześniej przez spółkę przekształcaną obowiązują w spółce przekształconej, dlatego nie ma konieczności ich aneksowania. Ważne jest, aby przez około rok od dokonania przekształcenia podawać nazwę dawną w nawiasie obok aktualnie przyjętej nazwie spółki pod groźbą nałożenia na przedsiębiorcę kary grzywny.