Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Kiedy i jak można dokonać eksmisji z mieszkania?

Eksmisja z mieszkania to proces prawny, który polega na usunięciu lokatora z zajmowanego lokalu. W Polsce procedura ta jest ściśle regulowana przez przepisy prawa i może zostać przeprowadzona jedynie na podstawie wyroku sądowego. Eksmisja może być konieczna w przypadku naruszenia warunków najmu, takich jak zaleganie z płatnościami czynszu czy niewłaściwe korzystanie z mieszkania. Przeprowadzenie eksmisji wymaga ścisłego przestrzegania procedur, aby uniknąć nielegalnych działań i zapewnić ochronę praw obu stron – właściciela nieruchomości i lokatora. Fachową pomoc prawnika w Działdowie można uzyskać w Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Rząp. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

 

Kiedy można dokonać eksmisji?

Eksmisji można dokonać w kilku przypadkach określonych przez prawo. Najczęstszą przyczyną jest zaleganie z płatnością czynszu przez lokatora. Jeżeli najemca nie ureguluje należności przez co najmniej trzy pełne okresy płatności, wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu i skierować sprawę do sądu. Innymi powodami mogą być niewłaściwe zachowanie lokatora, które powoduje uciążliwości dla innych mieszkańców, niszczenie mienia czy użytkowanie lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku mieszkań socjalnych i komunalnych eksmisja może nastąpić w sytuacji, gdy najemca nie spełnia już kryteriów do ich zajmowania. Ważne jest, aby właściciel przed wszczęciem postępowania eksmisyjnego próbował rozwiązać problem polubownie, na przykład poprzez pisemne wezwanie do zapłaty zaległości.

 

Jak przeprowadzić eksmisję?

Proces eksmisji rozpoczyna się od złożenia pozwu do sądu. Właściciel nieruchomości musi przedstawić dowody potwierdzające naruszenie umowy przez lokatora, takie jak zaległości w opłatach czy zgłoszenia o uciążliwym zachowaniu. Po rozpatrzeniu sprawy, sąd wydaje wyrok eksmisyjny, który może zawierać nakaz opuszczenia mieszkania w określonym terminie. W niektórych przypadkach sąd może również przyznać eksmitowanemu lokatorowi prawo do lokalu socjalnego, co zobowiązuje gminę do zapewnienia zastępczego miejsca zamieszkania. Jeśli lokator nie opuści mieszkania dobrowolnie w wyznaczonym terminie, właściciel może zwrócić się do komornika o przeprowadzenie przymusowej eksmisji. Komornik, działając na podstawie wyroku sądowego, ma prawo usunąć lokatora z mieszkania przy wsparciu policji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Cały proces musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zapewnić poszanowanie praw obu stron.